كد ساعت و تاريخ

آموزش کارکنان دولت جهاد دانشگاهی صنعتی شریف Text Box: مدت دوره: 6 ساعت
هدف دوره: 
فراگيران در پايان دوره قادرند انواع عوارض و تجميع آن و چگونگي اقدام در اين ارتباط را توضيح دهند. 

محتوای دوره: 
متن قانون تجميع عوارض و آيين‌نامه اجرايي