كد ساعت و تاريخ

آموزش کارکنان دولت جهاد دانشگاهی صنعتی شریف Text Box: مدت دوره: 8 ساعت
هدف دوره: 
فراگيران در پايان دوره قادرندكاربرد مفاهيم و اصطلاحات مالي و معاملاتي در ارتباط با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي را بيان نمايند. 

محتوای دوره: 
آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي غيرپزشكي
آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي پزشكي
بررسي تحليلي ماده 50 آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي غيرپزشكي
بررسي تحليلي ماده 83 آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي پزشكي