كد ساعت و تاريخ

آموزش کارکنان دولت جهاد دانشگاهی صنعتی شریف Text Box: مدت دوره: 6 ساعت
هدف دوره: 
فراگیران در پایان دوره قادرند براساس ماده 62 قانون محاسبات عمومي و آيين‌نامه مربوط، موضوعات گشايش اعتبار و ورود كالا به كشور را بيان نمايند. 

محتوای دوره: 
ماده 62 محاسبات عمومي و آيين‌نامه مربوط به آن و كليه اسناد و مدارك و اصطلاحات مربوط به اعتبارات اسنادي (مواد مطروح موضوعات گشايش اعتبار و ورود كالا به كشور)