كد ساعت و تاريخ

آموزش کارکنان دولت جهاد دانشگاهی صنعتی شریف Text Box: مدت دوره: 24 ساعت
هدف دوره: 
آشنایی شرکت‏کنندگان با مباحث نظری و عملی حسابرسی دولتی براساس قوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشور 

محتوای دوره: 
نقش و اهداف حسابرسی
انواع روشهای حسابرسی دولتی
موازین و استانداردهای حسابرسی دولتی
ویژگی نظارت و کنترل مطلوب
کنترلهای حسابداری و حسابرسی
کنترلهای حسابرسی بر اموال (اعتبارات، تخصیص اعتبارات تعهدات و هزینه‏ها)
کنترلهای داخلی، تعریف اهداف و استقرار کنترل داخلی
اصول کنترلهای داخلی و روشهای ارزیابی آن
روشهای بهینه کنترلهای داخلی
شواهد و مدارک و تکنیکهای حسابرسی دولتی
نحوه تهیه و تنظیم گزارش حسابرسی دولتی