كد ساعت و تاريخ

آموزش کارکنان دولت جهاد دانشگاهی صنعتی شریف Text Box: مدت دوره: 6 ساعت
هدف دوره: 
فراگيران در پايان دوره قادرند مفاهيم و تعاريف كلي، مشخصات مربوط، طرز انتشار و بازپرداخت و بازخريد و تعهدات دستگاههاي دولتي و خصوصي انواع اوراق مشاركت را توضيح دهند. 

محتوای دوره: 
متن قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت