كد ساعت و تاريخ

آموزش کارکنان دولت جهاد دانشگاهی صنعتی شریف Text Box: مدت دوره: 6 ساعت
هدف دوره: 
فراگيران در پايان دوره قادرند نقطه سر به‌ سر و مشخصات هزينه يابي واقعي و استاندارد را بيان نمايند. 

محتوای دوره: 
نقطه سربه سر
هزينه‏يابي واقعي
هزينه‏يابي استاندارد