كد ساعت و تاريخ

آموزش کارکنان دولت جهاد دانشگاهی صنعتی شریف Text Box: مدت دوره: 8 ساعت
هدف دوره: 
فراگيران در پايان دوره قادرند روش هزينه يابي را بيان نمايند. 

محتوای دوره: 
سيستمهاي هزينه يابي تاريخي با استاندارد
روش هزينه يابي سفارشي