كد ساعت و تاريخ

آموزش کارکنان دولت جهاد دانشگاهی صنعتی شریف Text Box: مدت دوره: 32 ساعت
هدف دوره: 
فراگيران در پايان دوره قادرند مفاهيم و تعاريف كلي اصول حسابداري، كاربرد و چگونگي ثبت فعاليتهاي مالي و چگونگي تهيه صورتهاي مالي و بستن حسابها را توضيح دهند. 

محتوای دوره: 
كليات و تعاريف
اصول حسابداري
چگونگي ثبت فعاليتهاي مالي در دفاتر
حسابداري خريد و فروش كالا
اصلاح حسابها در پايان دوره مالي
كاربرگ و نحوه تنظيم آن
تهيه صورتهاي مالي و بستن حساب
مباحث وجوه نقد، تنخواه گردان
تهيه صورت مغايرتهاي بانكي
تهيه صورتهاي مالي : ترازنامه - صورت سود و زيان - گردش وجود نقد - دارائيهاي ثابت و استهلاك ها