كد ساعت و تاريخ

آموزش کارکنان دولت جهاد دانشگاهی صنعتی شریف Text Box: مدت دوره: 34 ساعت
هدف دوره: 
فراگيران در پايان دوره آموزشي يا استانداردهاي حسابرسي، ارزيابي كنترل داخلي، ماهيت اسناد و مدارك، استفاده از نحوه نمونه‌گيري آماري و نحوه برنامه‌ريزي كار حسابرس آشنا مي‌شوند. 

محتوای دوره: 
سيرتكامل حرفه حسابرسي در ايران، جايگاه حسابرسي در سازمان- انواع حسابرسان- آشنايي با انواع گزارشات (مالي و فعاليتها)، آشنايي با دوره عمل حسابداري، عوامل محيطي موثر بر دوره عمل حسابداري، اشتباهات ممكن در تنظيم صورت‌هاي مالي و خطرات ناشي از قبول صورت‌هاي مالي حسابرسي نشده، استانداردهاي حسابرسي (عمومي، اجراي عمليات، گزارشگيري)، تشريح استانداردهاي عمومي، ضوابط و موازين حرفه حسابرسي، مسئوليت‌هاي قانوني حسابرس، مراحل برنامه‌ريزي كار حسابرسي، آشنايي با پرونده‌ها، مدارك، برنامه‌ها، پرسشنامه‌ها و انواع كاربرگ‌هاي حسابرسي، شواهد و مدارك مورد اسناد حسابرسي، نمونه‌گيري آماري و كاربرد آن در حسابرسي، استانداردهاي گزارش‌گيري