كد ساعت و تاريخ

آموزش کارکنان دولت جهاد دانشگاهی صنعتی شریف Text Box: مدت دوره: 6 ساعت
هدف دوره: 
فراگيران پس از پايان دوره آموزشي قادرند بر عملكرد مالي دستگاه‌هاي اجرايي و اجراي ماده 91 نظارت نمايند. 

محتوای دوره: 
نحوه اعمال نظارت بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي دولتي از طريق ذيحساب
چگونگي اجراي ماده 91 قانون محاسبات در صورت تشخيص ذيحساب مبني بر دستور خرج رئيس دستگاه اجرايي خارج از چارچوب قانون و مقررات مالي