كد ساعت و تاريخ

آموزش کارکنان دولت جهاد دانشگاهی صنعتی شریف Text Box: مدت دوره: 20 ساعت
هدف دوره: 
فراگیران در پایان دوره قادرند تعاریف و مفاهیم نظری قانون محاسبات عمومی را توضیح دهند. 

محتوای دوره: 
فصل اول : تعاریف
فصل دوم : اجرای بودجه
درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار
هزینه‏ها و سایر پرداختها
فصل سوم : نظارت مالی
فصل چهارم : تنظیم حساب و تفریغ بودجه
فصل پنجم : اموال دولتی
فصل ششم : مقررات متفرقه