كد ساعت و تاريخ

آموزش کارکنان دولت جهاد دانشگاهی صنعتی شریف Text Box: مدت دوره: 8 ساعت
هدف دوره: 
فراگيران در پايان دوره قادرند مباني تشكيل شركتهاي دولتي، احكام مربوط، ساختار و نحوه پرداخت سود سهام، نحوه پرداخت ماليات و غيره را بيان نمايند. 

محتوای دوره: 
مباني قانوني و نظري تشكيلاتي شركتهاي دولتي
ساختار مالي شركتهاي دولتي