كد ساعت و تاريخ

آموزش کارکنان دولت جهاد دانشگاهی صنعتی شریف Text Box: مدت دوره: 8 ساعت
هدف دوره: 
فراگيران در پايان دوره قادرند حساب اعتبارات دارایي‌هاي سرمايه‌اي و انجام عمليات حسابداري مربوط را توضيح دهند. 

محتوای دوره: 
تعاریف و مفاهیم
تبادل موافقت‌نامه بين دستگاه‌هاي اجرايي
شرايط عمومي پيمان
بخشنامه‌هاي صادره از سوي معاونت برنامه‏ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درخصوص فعاليت‌هاي عمراني