كد ساعت و تاريخ

آموزش کارکنان دولت جهاد دانشگاهی صنعتی شریف Rounded Rectangle: درخواست برگزاري دوره
Rounded Rectangle: صفحه اصلی     	  دوره های آموزشی        	  مقالات آموزشی     	  درباره ما   	       تماس با ما 
Rounded Rectangle: جزئيات دوره
Text Box: مدت دوره: 4 ساعت
هدف دوره: 
فراگيران در پايان دوره قادرند محدوديت كاركنان دولت در موارد شركت در معاملات دولتي و قوانين مربوط به منع اخذ پورسانت را در معاملات دولتي بيان نمايند. 

محتوای دوره: 
متن قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي
قانون منع اخذ پورسانت در معاملات دولت