كد ساعت و تاريخ

آموزش کارکنان دولت جهاد دانشگاهی صنعتی شریف Text Box: مدت دوره: 32 ساعت
هدف دوره: 
آشنايي شركت كنندگان با سيستمهاي اطلاعاتي مديريت جهت اعمال كنترل و نظارت دقيق‏تر بر نحوه پيشرفت امور در سازمان و كمك به مديران جهت اتخاذ سيستمهاي اطلاعاتي 

محتوای دوره: 
- مقدمه‏اي بر استفاده از كامپيوتر در طراحي سيستمهاي اطلاعاتي - نوع سخت افزار و حافظه هاي مورد نياز نرم افزار - شبكه هاي اطلاع‏رساني - استفاده از سيستم كدگذاري، انواع كدگذاري سرعت و دقت در تهيه گزارش مالي - طراحي سيستم مكانيزه مالي - كامپيوتر و سيستم مالي - نقش اطلاعات در تصميم گيری - چگونگي پردازش داده‏ها - وظايف سيستم اطلاعاتي مالي - سيكل پردازش اطلاعات - توسعه سيستم مالي در سازمان - ماهيت توسعه سيستم مالي - اصلاح و كيفيت اطلاعات مالي - اصلاح سيستم كنترل داخلي - كاهش هزينه ها - نمودار نمايش سيستم - نمودارهاي فلوچارتي - طراحي فلوچارت - رسم فلوچارت نمودار سازماني - چرخه هاي درآمد و هزينه ها و كاربرد آن در سيستمهاي اطلاعاتي - توسعه سيستم - مفاهيم توسعه سيستم - اهداف سيستم - تجزيه و تحليل سيستم - طراحي سيستم - مفاهيم طراحي - اجراي سيستم - ارزيابي سيستم - ايجاد سيستم هاي كنترلي - جايگزين كردن سيستم طراحي يك سيستم مالي با استفاده از نرم افزارها (صفحات گسترده + بانكهاي اطلاعاتي)